Vallen Syateme

Vallen Syateme

شرکت آلمانی ولن (Vallen Systeme) ، یکی از معتبرترین و متخصص ترین شرکت ها در زمینه طراحی ، ساخت و تولید تجهیزات مربوط به انتشار آکوستیک (Acoustic Emission Testing) است. این شرکت همچنین یک نرم افزار تخصصی جهت رفتار نگاری انتشار آکوستیک توسعه و ارائه کرده است که در برگیرنده تمامی موارد و جنبه هایی مربوط به انجام آزمایش و رفتار نگاری انتشار آکوستیک است. شرکت خاک انرژی پارس به عنوان نماینده رسمی شرکت ولن آلمان آماده ارائه تمامی خدمات آزمایش و رفتارنگاری انتشار آکوستیک برای انواع سازه ها از قبیل پل ها و دیگر سازه های صنعتی میی باشد.