شرکت خاک انرژی پارس - کسب رضایت شما هدف ماست

سخنرانی دکتر مجید نیکخواه در کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتارنگاری سدها کمیته سدهای بزرگ ایران در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سخنرانی دکتر مجید نیکخواه در کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتارنگاری سدها کمیته سدهای بزرگ ایران در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

کارگاه تخصصی تکنولوژی های نوین در ابزارگذاری و رفتار نگاری سد ها در روز پنج شنبه مورخ 23/07/94 ...