پروژه ها

تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق پروژه سد و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق پروژه سد و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو

تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره آموزشی سد های ماکو و شهید قنبری

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره آموزشی سد های ماکو و شهید قنبری

نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد

نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد

تهیه گزارشات رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

تهیه گزارشات رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری

طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری

تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

رفتار نگاری شمع های پروژه سر درب غربی صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری شمع های پروژه سر درب غربی صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری گودبرداری پروژه موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری گودبرداری پروژه موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار سنجی سد های خاکی گلستان و بوستان

رفتار سنجی سد های خاکی گلستان و بوستان

تامین و راه اندازی سیستم انتشار آکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

تامین و راه اندازی سیستم انتشار آکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

نصب ابزار دقیق و  رفتار نگاری سد ملو

نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد ملو