پروژه های در حال انجام

تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق پروژه سد و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق پروژه سد و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد

نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد

تهیه گزارشات رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

تهیه گزارشات رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری

طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری

رفتار نگاری و پایش سلامت پروژه توسعه فاز سوم اسکله شهید رجایی

رفتار نگاری و پایش سلامت پروژه توسعه فاز سوم اسکله شهید رجایی