پروژه های انجام شده

تهیه و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد مخزنی سومبار

تهیه و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد مخزنی سومبار

پوند یک میلیون متر مکعبی آب مشهد

پوند یک میلیون متر مکعبی آب مشهد

تامین تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سدهای مخزنی استان خوزستان

تامین تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سدهای مخزنی استان خوزستان

ابزاربندی و رفتار نگاری سد خاکی ابیورد

ابزاربندی و رفتار نگاری سد خاکی ابیورد

ابزاربندی و رفتار نگاری سد خاکی حاجیلر چای

ابزاربندی و رفتار نگاری سد خاکی حاجیلر چای

نرم افزار رفتار نگاری ناظر

نرم افزار رفتار نگاری ناظر