پروژه های انجام شده

تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو

تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره آموزشی سد های ماکو و شهید قنبری

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره آموزشی سد های ماکو و شهید قنبری

تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

رفتار نگاری شمع های پروژه سر درب غربی صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری شمع های پروژه سر درب غربی صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری گودبرداری پروژه موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار نگاری گودبرداری پروژه موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع)

رفتار سنجی سد های خاکی گلستان و بوستان

رفتار سنجی سد های خاکی گلستان و بوستان

تامین و راه اندازی سیستم انتشار آکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

تامین و راه اندازی سیستم انتشار آکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

نصب ابزار دقیق و  رفتار نگاری سد ملو

نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد ملو

ارزیابی عملکرد و رفتار سنجی سد های بتنی کارده ، طرق و کمایستان

ارزیابی عملکرد و رفتار سنجی سد های بتنی کارده ، طرق و کمایستان

کنترل پایداری و ایمنی سد خاکی سنگرد

کنترل پایداری و ایمنی سد خاکی سنگرد

مطالعات رفتار سنجی و بازرسی سد خاکی ارداک

مطالعات رفتار سنجی و بازرسی سد خاکی ارداک

تحلیل پایداری تکیه گاه سد بتنی قوسی پیر تقی – فاز اول

تحلیل پایداری تکیه گاه سد بتنی قوسی پیر تقی – فاز اول