کنترل پایداری و ایمنی سد خاکی سنگرد

slide-ef0100d

شرح پروژه

سازه این سد از نوع خاکی – سنگریزه ایی با هسته رسی مایل می باشد که بر روی پی سنگی قرار گرفته است. المان آب بند آن از نوع هسته رسی مایل با حداکثر عرض ۵/۳۳ متر در کف ، و حداقل عرض ۵/۷ متر در نزدیکی تاج سد اجرا شده است. شیب بالا دست ۵/۱:۲ و پایین دست ۱:۲ است. ارتفاع سد ۵ متر ، ارتفاع سد از کف ۴۳ متر ، طول تاج سد ۴۳۰ متر ، عرض تاج سد ۱۰ متر ، حجم کل مخزن ۳۰ میلیون متر مکعب ، و حجم مفید آن ۱۹ میلیون متر مکعب می باشد.

خدمات انجام شده در این پروژه شامل موارد زیر است: 

مطالعه و بررسی رفتار سنجی بر اساس داده های ابزار دقیق

بررسی عددی استاتیکی و دینامیک در حالتهای مختلف

بررسی و مطالعه ترک های سد