نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد