نصب ابزار دقیق و رفتار سنجی گود برداری پروژه جهان مال مشهد

slide-ef0100d
slide-08cc2b7

شرح پروژه

پروژه بزرگ جهان مال مشهد ، پروژه ایی تجاری است که در شهر مشهد واقع گردیده است. نصب ابزار دقیق و بررسی رفتار ، کنترل و پایش تغییرات دیواره گود در پروژه جهان مال به این شرکت واگذار شده و در حال انجام است.

ابزار های دقیق نصب شده عبارتند از:

ابزار انحراف سنج (INC) که در پیرامون خارجی گودبرداری نصب شده اند

ابزار شیب سنج نوع میله ایی