نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد ملو

slide-ef0100d

شرح پروژه

سد ملو تربت جام ، یک سد ناحیه بندی خاکی با هسته رسی است که در حدود ۵۵ کیلومتری شهرستان تربت جام و ۲۱۵ کیلومتری شهر مشهد احداث گردیده است. با توجه به کمبود و نیاز به آب در منطقه ، با هدف کنترل و تنظیم روان آب های حوزه آبریز ملو و بهره برداری مناسب از آن ، ساخت سد ملو تربت جام بر روی رودخانه ملو انجام گرفته است. تاج سد در ارتفاع ۸۶۲ متری از سطح دریا قرار دارد. طول تاج سد ۳۵۶ متر ، عرض تاج سد ۹ متر ، حجم مخزن در حالت نرمال ۳ میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم ۲۵/۱ میلیون متر مکعب است.

خدمات و ابزار های ارائه شده در این پروژه به شرح زیر بوده است: 

پیزومترهای لوله ایستاده

ابزار ترکیبی انحراف سنج – نشست سنج

پیزومترهای الکتریکی

فشار سنج

سر ریز مثلثی اندازه گیری دبی تراوش

سیستم اندازه گیری تراز آب مخزن

چاه مشاهده ایی

نقاط نشانه نقشه برداری میکروژئودزی