مطالعات رفتار سنجی و بازرسی سد خاکی ارداک

slide-ef0100d

شرح پروژه

سد ارداک با هدف استفاده بهینه از جریانات دائمی ، فصلی و سیلابی رودخانه از طریق مهار و ذخیره سازی و تنظیم جریانات جهت تامین آب بخش شرب و صنعت شهر مشهد و بهبود هزار و ششصد و هفتاد و یک هکتار از اراضی زراعی روستاهای حقابه در پایاب احداث گردیده است و خطوط انتقال این سد نیز اجرا شده است. 

طرح ساختمان مخزنی سد ارداک و شبکه آبکشی و زهکشی پایاب  در ۶۹ کیلومتری شمال غرب مشهد در موقعیت تلاقی دو آبراهه اصلی آبقد ، میانمرغ رودخانه ارداک به نام دو آبی و با هسته رسی به بهره برداری رسیده است.

حجم مخزن سد در تراز نرمال ۳۰ میلیون متر مکعب ، در تراز حداکثر ۳۹/۵۲ میلیون متر مکعب ، حجم مفید مخزن ۲۳/۹۲ میلیون متر مکعب ، و حجم آب قابل تنظیم سالیانه ۳۰/۳ میلیون متر مکعب است.