طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتار نگاری ساختمان برج ساری