رفتار سنجی سد های خاکی گلستان و بوستان

slide-ef0100d

شرح پروژه

رفتار سنجی سد های خاکی همگن گلستان و بوستان برای سالهای ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ براساس داده های ابزار دقیق و بازرسی فنی توسط این شرکت انجام گردیده است.