تهیه گزارشات رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

slide-ef0100d
slide-f3639db

شرح پروژه

تهیه و تدوین گزارشات رفتار نگاری و تحلیل داده های ابزار دقیق نصب شده در سد خاکی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه ، توسط این شرکت در حال انجام است.