تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره آموزشی سد های ماکو و شهید قنبری

slide-28968fa
slide-8cf0770
slide-824fb3f
slide-4b9f139

شرح پروژه

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و همچنین برگزاری دوره آموزشی در سد های ماکو و شهید قنبری توسط شرکت خاک انرژی پارس انجام پذیرفته است.