تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو

slide-28968fa
slide-8cf0770

شرح پروژه

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و همچنین برگزاری دوره آموزشی در سد ماملو توسط شرکت خاک انرژی پارس انجام پذیرفته است.