تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو