تحلیل پایداری تکیه گاه سد بتنی قوسی پیر تقی – فاز اول

slide-f4fec89
slide-ef0100d

شرح پروژه

محل ساخت سد و نیروگاه پیر تقی در فاصله حدودا ۵۰ کیلومتری شرق میانه و ۴۵ کیلومتری جنوب غربی خلخال بر روی رودخانه قزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است.