تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

slide-ef0100d
slide-f3639db

شرح پروژه

سد مخزنی قصر شیرین در استان کرمانشاه ، جهت دستیابی به اهداف طرح ( تامین نیاز آبی ۳۰۰۰ هکتار باغات مرکبات ، انگور و نخیلات در جنوب غربی شهرستان قصر شیرین ) طراحی و احداث گردیده است. این سد از نوع همگن با رویه ژئوممبرین و به ارتفاع ۳۳/۵ متر از پی می باشد.

طول تاج سد ۱۲۲۰ متر ، و عرض تاج سد ۱۰ متر است. 

ابزارهای نصب شده در این سد عبارتند از:

پیزو مترهای لوله قائم یا کاساگرانده

چاه های مشاهده ایی

سیستم انحراف سنج – نشست سنج