ارزیابی عملکرد و رفتار سنجی سد های بتنی کارده ، طرق و کمایستان

slide-2feca5b
slide-60eeee6
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-ef0100d

شرح پروژه

رفتار سد های کارده ، طرق و کمایستان با استفاده از داده های ابزار دقیق سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سالهای بهره برداری از سد ها و بازرسی های فنی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.