پروژه های در حال انجام

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق پروژه سد و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

تهیه گزارشات رفتارنگاری سد خاکی قصر شیرین