پروژه های انجام شده

ابزاربندی و رفتارنگاری سد خاکی حاجیلر چای

ابزاربندی و رفتارنگاری سد خاکی ابیورد

رفتارنگاری و پایش سلامت پروژه توسعه فاز سوم اسکله شهید رجایی

تامین تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سدهای مخزنی استان خوزستان

تهیه و نصب ابزار دقیق و رفتارنگاری سد مخزنی سومبار

تحلیل پایداری تکیه گاه سد بتنی قوسی پیرتقی-فاز اول

مطالعات رفتارسنجی و بازرسی سد خاکی ارداک

کنترل پایداری و ایمنی سد خاکی سنگرد

ارزیابی عملکرد و رفتارسنجی سد های بتنی کارده ، طرق و کمایستان

نصب ابزار دقیق و رفتارنگاری سد ملو

تامین و راه اندازی سیستم انتشار اکوستیک در دانشگاه تربیت مدرس

رفتارسنجی سدهای خاکی گلستان و بوستان

رفتارنگاری گودبرداری پروژه موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا(ع)

تامین ، حفاری و نصب ابزار دقیق و رفتار نگاری سد خاکی قصر شیرین

طراحی ، ساخت ، نصب و تحلیل ابزار دقیق و رفتارنگاری ساختمان برج ساری

نصب ابزار دقیق و رفتارسنجی گودبرداری پروژه جهان مال مشهد

تهیه و نصب ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی و دوره های آموزشی سدهای ماکو و شهید قنبری

تهیه ، نصب و آموزش ابزار دقیق و تجهیزات تکمیلی سد ماملو