مشاوره و مهندسی ژئوتکنیک

مشاوره و مهندسی ژئوتکنیک

شرکت خاک انرژی پارس با دارابودن دانش فنی متخصصان زمین شناسی، مکانیک خاک و مکانیک سنگ خود در زمینه مهندسی ژئوتکنیک فعالیت می کند که از آن جمله می‌توان به مواردی زیر اشاره نمود:

  •      تعیین خصوصیات رفتاری محیطهای خاکی و سنگی و ارائه پارامترهای ژئومکانیکی برای پروژه های عمرانی و معدنی
  •      انجام آزمون‌های آزمایشگاهی برروی مصالح خاک، سنگ، بتن
  •      ارائه نتایج حاصل از مراحل مختلف صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات ژئوتکنیکی
  •      بررسی های زمین شناسی مهندسی و ژئو تکنیک ساختگاهها
  •      مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختمانی پروژه های عمرانی
  •      بررسیها و مطالعات میدانی مکانیک خاک و سنگ پروژه های عمرانی و معدنی
  •      تحلیل پایداری و طراحی روشهای پایدارسازی شیروانی های سنگی و خاکی
  •      طراحی  بهسازی،  پایدارسازی  و مسلح‌سازی خاک و سازه‌های نگهبان