مشاوره و مهندسی سد سازی

مشاوره و مهندسی سد سازی

شرکت خاک انرژی پارس خدمات زیر را با استفاده از معتبرترین نرم افزارها آمادگی ارائه خدمات مشاوره و مهندسی، مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی در خصوص مهندسی سدسازی ارائه می دهد:

  •       تعیین خصوصیات رفتاری محیطهای خاکی و سنگی و ارائه پارامترهای ژئومکانیکی برای پروژه های سدسازی
  •      مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختمانی پروژه های سدسازی
  •       ارائه نتایج حاصل از مراحل مختلف صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات ژئوتکنیکی
  •       تهیه و تدارک ، تجهیز ، راه اندازی و راهبری آزمایشگاه های مقاومت مصالح و مورد نیاز کارگاههای سد سازی و دیگر پروژه ها
  •      مطالعات  امکان یابی ساختگاه انواع سدها
  •      طراحی پردهُ آب بند و تزریق سازه های هیدرولیکی
  •      تحلیل تراوش و بررسی آبگذری از سدها
  •      طراحی بدنه انواع سدهای بتنی ، خاکی  و باطله
  •      طراحی سازه های هیدرولیکی انواع سدها